Hey Forsikringsformidling - Persondatapolitik

Senest opdateret 07-05-2020

Hos Hey Forsikringsformidling ApS tager vi behandling af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Efter persondataforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

Hey Forsikringsformidling ApS ("Hey Forsikring") er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig på vores platform, www.heyforsikring.dk, ("Platformen"). Hey Forsikringsformidling sikrer, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Kontaktoplysninger:

Hey Forsikringsformidling har følgende kontaktoplysninger:

Hey Forsikringsformidling ApS
Adresse: Vestergade 48H, 8000 Aarhus C
CVR. nr: 41241349
Telefon: 69663800
E-mail: info@heyforsikring.dk

Henvendelser vedrørende behandlingen af dine personoplysninger kan rettes til os.

FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOP-LYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Tilvejebringelse af tilbud på Platformen vedrørende forsikring af biler. Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • At du har samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i persondataforordningen, jf. § 6, stk. 1 og § 11 i databe-skyttelsesloven.
 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. ar-tikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, jf. § 6, stk. 1 i databe-skyttelsesloven.
 • At behandlingen ud fra hensynet til at kunne fremvise offentlig tilgæn-gelig information om den handlede bil, efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. ar-tikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen, jf. § 6, stk. 1 i databe-skyttelsesloven.

Bemærk, at behandlingen af visse personoplysninger er nødvendige for at kunne til-byde en normal login-procedure samt tilvejebringe tjenesterne på Platformen. Uden disse oplysninger kan Platformen ikke fungere optimalt.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende typer af oplysninger:

 • Almindelige oplysninger i form af dine kontaktoplysninger, indhold oprettet af dig på Platformen, oplysninger om den bil der ønskes forsikret.
 • Alder, kørselsbehov, eventuelle ønsker om ekstra dækninger

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • NEM Forsikring, hvis du vælger at ansøge om en forsikring.

Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet her-til via lovgivning.

OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behand-ling af oplysninger om dig. Såfremt du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, som er nærmere beskrevet nedenfor, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger:

Du kan på begæring til Trademate få indsigt i hvilke persondata, som vi behandler om dig og hvilken behandling, der finder sted, jf. persondataforordningens artikel 15. Du kan navnlig få adgang til følgende information:

 • Formålene med behandlingen
 • Berørte kategorier af personoplysninger
 • De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er el-ler vil blive videregivet til
 • Det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret
 • Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos dig

Du kan derudover få udleveret en kopi af de personoplysninger, der behandles. Den-ne ret kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og til immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget, jf. persondatafor-ordningens artikel 16.

Derudover har du ret til at få slettet personoplysninger om dig selv i henhold til per-sondataforordningens artikel 17, såfremt:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet;
 • Du har trukket dit samtykke tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen;
 • Du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen;
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; eller
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.

Sletningen kan dog være begrænset i visse tilfælde. Navnlig kan sletning ikke ske, så-fremt vi er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af personoplysninger eller det er nødvendigt at opbevare personoplysningerne for, at et retskrav kan fastlægges, gø-res gældende eller forsvares. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er ret-lig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige personoplysninger.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Hey Forsikringsformidling behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Hey Forsikringsformidling ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Hey Forsikring er retligt for-pligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Hey Forsikringsformidling kun opbevare de oplysninger, som Hey Forsikringsformidling er retlig forpligtet til, og vil slet-te øvrige persondata om dig.

Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Hey Forsikringsformidling har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Indsigelse:

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Hey Forsikringsformidling behandling af dine per-sondata af grunde, der vedrører din særlige situation, såfremt behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f om interesseafvejning, jf. persondataforordningens artikel 21.

I så fald må vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Begrænsning:

Du har ret til at få begrænset Hey Forsikringsformidling behandling af dine personoplysninger i føl-gende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

 • Mens Hey Forsikringsformidling behandler en indsigelse, som der er gjort imod rigtigheden af de personoplysninger, som vi behandler eller imod lovligheden af behandlin-gen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at vi har færdigbehandlet indsigelsen.
 • Hey Forsikringsformidling behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysninger-ne, men derimod alene at anvendelsen af personoplysningerne begrænses.
 • Hey Forsikringsformidling har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perio-den mens det kontrolleres, om Hey Forsikringsformidling legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Dataportabilitet:

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kon-trakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk