Hey Forsikringsformidling – Brugervilkår

Senest opdateret: 04-05-2020


Hey Forsikringsformidling er en elektronisk platform på heyforsikring.dk ("Platformen"), der gør det muligt for privatpersoner at udregne og bestille en forsikring ("Tjenesterne").

Din brug af Tjenesterne er underlagt disse brugervilkår ("Vilkår"), som du skal acceptere for at få adgang til Tjenesterne.

Vilkårene udgør din aftale med Hey Forsikringsformidling ApS ("Hey Forsikring"). Bemærk, at Hey Forsikring endvidere kan udstede regelsæt for specifikke aspekter af Tjenesterne eller din brug af Platformen ("Politikker"), og at Hey Forsikring kan vælge at gøre din fortsatte brug af Tjenesterne og Platformen betinget af, at du accepterer sådanne Politikker.


Kontaktinformationer:

Platformen udbydes og ejes af Hey Forsikringsformidling, som har følgende kontaktoplysninger:

Hey Forsikringsformidling ApS
Adresse: Vestergade 48H, 8000 Aarhus C
CVR. nr: 41241349
Telefon: 69 66 38 00
E-mail: info@nembilhandel.dk

Du kan altid henvende dig til Hey Forsikring, hvis du har spørgsmål til disse Vilkår eller brug af Platformen generelt.


Platformens funktionalitet:

For at bruge Tjenesterne skal du enten indtaste din bils nummerplade eller vælge hvilken mærke/model/variant du ønsker et tilbud på, dine personoplysninger, alder og kørselsbehov.

Når du har valgt at benytte Platformen i forbindelse med

Du er selv ansvarlig for, om du benytter et e-mailprogram, en browser, og ethvert andet programmel og udstyr mv., som er kompatibelt med Platformen.


Platformens rolle:

Hey Forsikring stiller Tjenesterne på Platformen til rådighed for dig med henblik på at give dig en let og hurtig tilgang til at udregne og bestille en forsikring.

Hey Forsikring samarbejder med NEM Forsikring omkring leveringen af den udbudte ydelse.


Betingelser for brug af Platformen og Tjenesterne:

Du accepterer at overholde gældende ret ved din brug af både Platformen og Tjenesterne, samt alene at benytte Platformen og Tjenesterne i overensstemmelse med disse Vilkår.

Du indvilliger i ikke at:

   • bruge Platformen eller Tjenesterne til noget ulovligt formål eller i strid med etik og hæderlighed,
   • benytte andres NEM-ID til at tilgå Platformen,
   • forstyrre, afbryde eller på nogen måde skade Platformen eller Tjenesterne, eller
   • udvise en adfærd på Platformen i strid med etik og hæderlighed.


Immaterielle rettigheder:

Medmindre andet fremgår, er Hey Forsikring eller vores licensgiver indehavere af al design og indhold på Platformen og alt, hvad Hey Forsikringsformidling leverer til dig, herunder software, tekster, grafik og logoer, og dermed alle tilknyttede ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og øvrige immaterialrettigheder.

Ingen rettigheder er overdraget til dig med undtagelse af retten til at bruge Platformen og Tjenesterne i overensstemmelse med disse Vilkår.


Persondata:

I forbindelse med din brug af Platformen har Hey Forsikring behov for at indsamle og behandle personoplysninger om dig for at kunne stille Tjenesterne til rådighed.

For nærmere information om Hey Forsikrings behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder efter persondatalovgivningen, henvises du til at læse vores privatlivspolitik.


Ansvarsfraskrivelse:

Indholdet på denne hjemmeside har udelukkende karakter af generel information. Brug af oplysningerne på hjemmesiden må ikke opfattes som professionel rådgivning eller bruges som erstatning herfor. Hey Forsikringsformidling fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller undladelser på hjemmesiden og kan derfor ikke gøres ansvarlig for nogen skade – direkte eller indirekte – eller noget tab, der måtte være konsekvensen af brugen af eller forkert brug af informationer eller råd på hjemmesiden.

Der garanteres ikke for rigtigheden af oplysninger på indholdet af andre hjemmesider, til hvilke der måtte henvises (fx via links), ligesom Hey Forsikringsformidling ikke, på nogen måde, kan gøres ansvarlig for indholdet af eller tekniske fejl eller vira og lignende på sådanne linkede hjemmesider.


Skadesløsholdelse:

Du accepterer at holde Hey Forsikringsformidling ApS og alle dets ledelsesmedlemmer og ansatte skadesløse for ethvert tab, som måtte være en følge af din brug af Platformen og Tjenesterne i strid med disse Vilkår.


Ændring og ophør af aftale:

Hey Forsikring forbeholder sig retten til løbende at ændre disse Vilkår, herunder at indføre rimeligt vederlag for brug af Tjenesterne.

Væsentlige ændringer af disse Vilkår vil blive gennemført med mindst 14 dages skriftligt varsel ved meddelelse til din angivne e-mailadresse. Uvæsentlige ændringer og ændringer, som er til din fordel, vil Hey Forsikring gennemføre uden varsel ved meddelelse på Platformen.

Hey Forsikring kan til enhver tid uden forudgående varsel gennemføre ændringer af Platformen samt midlertidigt eller permanent ophøre med at levere Tjenesterne. Hey Forsikring har ikke noget ansvar, hvis Tjenesterne ophører uden forudgående eller efterfølgende meddelelse, medmindre andet er særskilt aftalt med Hey Forsikring.

Hey Forsikring forbeholder sig ret til at opsige din aftale om brug af Tjenesterne, eller øjeblikkeligt at suspendere eller begrænse din adgang til Tjenesterne, såfremt du misligholder disse Vilkår.

Du kan til enhver tid og med øjeblikkelig virkning opsige din aftale om brug af Tjenesterne ved at afmelde dig som bruger ved følgende fremgangsmåde. Kontakt supporten, medmindre andet er særskilt aftalt med Hey Forsikring.

I tilfælde af din eller Hey Forsikrings opsigelse eller ophævelse af aftalen om din brug af Tjenesterne, er punkt 1.7, 1.8 og 1.10 i disse Vilkår forsat gældende.


Lovvalg:

Medmindre andet følger af ufravigelige regler gældende for forbrugere, er disse Vilkår er underlagt dansk ret og underlagt danske domstoles myndighed, idet der skal ses bort fra dansk rets internationalprivatretlige regler, som kan føre til valg af et andet lands ret.


Klage:

Ønsker du at klage over Platformen, kan du kontakte Hey Forsikring på vores kontaktoplysninger, som beskrevet øverst i disse Vilkår.

Klage kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Endvidere kan EU-Kommissionens online klageportal anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.